Den andre verdenskrigen/Tyskland

Spørsmålene som skal bli besvart er:

- Status etter første verdenskrig. Hvordan kom ditt land ut av Versailles-traktaten?

Etter 1. verdenskrig hadde Tyskland fått sterke sanksjoner som følge av Versailles-traktaten. De ble blant annet "tvunget" til å ta på seg skylden, og med dette kom det mange ulemper. De måtte betale store bøter i krigserstatning, blant annet til Frankrike. Summen av disse erstatningsbetaalingene ble først bestemt til å være 1 milliard pund sterling, men ble senere økt til 6,6 milliarder pund. Dette, i tillegg til det store antallet med sedlene som ble produsert under krigen for å ha råd til alle materialene, førte til hyperinflasjon. Hyperinflasjonen førte igjen til økende arbeidsledighet, lite tillit til bankvesenet, og folk som hadde spart penger ble ruinert. I november 1923 var en dollar verdt 4 200 000 000 000 tyske mark.

Tyskland måtte i tillegg gi fra seg mange landområder, blant annet Alsace-Lorraine til Frankrike, alle områder i Stillehavet til Japan, store landeområder ble overført til Polen, og koloniene i Afrika ble delt mellom seierherrene.De måtte også gi fra seg kullgruvene i Saar til franskmennene, og den tyske hæren ble i tillegg svært svekket. De fikk ikke lov til å ha mer enn 100 000 soldater, ikke noe flyvåpen, og kun 6 krigsskip, men ingen ubåter.

- Hva slags politisk system er det i landet ditt?

Tyskland ble mellom 1919 og 1933 styrt av Weimar-republikken. Styreformen var parlamentarisk republikk, noe som innebærer at lederen, her presidenten, må ha støtte fra parlamentet i alle beslutningene som gjennomføres. Representantene ble valgt av folket, og det var allmenn stemmerett for menn og kvinner.

I 1933 tok Hitler over makten, og han innførte et totalitært styresett, med seg selv som øverste leder, Der Führer.

- Hvilke bekymringer og hvilke politiske hovedmål var viktige for ditt land?

Etter 1. verdenskrig var misnøyen stor hos det tyske folket. Arbeidsledigheten var høy, økonomien var skrantende, og folkets moral var dårlig. De sittende partiene i Riksdagen klarte ikke å få utrettet noe, og misnøyen mot disse partiene økte. Folket var lei av en regjering som ikke klarte å få utgjort noen ting, og ville ha forandring. Dette la grunnlaget for at folk vendte seg mot mer ekstreme ideologier, som Nazismen og kommunismen.

På 1930-tallet, da nazist-partiet, med Hitler som leder kom til makten, hadde de en del nye mål som de ville gjennomføre. Hitlers hovedmål var å gjøre Tyskland til et sterkt land igjen, slik det hadde vært under det Tysk-Romerske riket, og Det Tyske Keiserriket. Det er fra denne inspirasjonen navnet «Det Tredje Riket» kommer fra, hvor det Tysk-romerske riket og det Tyske Keiserriket henholdsvis var det første og andre riket.

En av de største bekymringene for Hitler og hans parti var kommunistene som truet i nord. De hadde sett virkningene av den Russiske revolusjon, og de var redde for at noe liknende kunne skje i Tyskland, og at de selv skulle bli styrtet. For å forhindre dette ble alle som var kommunister, eller var mistenkt for å være det sendt i konsentrasjonsleirer, som partiet begynte å opprette i 1933. Disse var ikke reservert bare for kommunistene, men også for alle motstanderne av regimet.

- Hva er grunnen til hovedmålet?

Årsaken til hovedmålet var først og fremst at Hitler følte at Tyskland hadde blitt behandlet dårlig under fredsoppgjøret, og at Versailles-traktaten var urimelig. Han følte at Tyskland hadde blitt redusert, og han ville endre dette. I tillegg følte han at regjeringen hadde gjort en dårlig jobb, både når de hadde overgitt seg under 1. verdenskrig, og at de ikke hadde gjort en god nok innsats for Tyskland under fredsoppgjøret. Han hadde også en sterkt imperialistisk holdning, og ønsket at Tyskland igjen skulle få tilbake de koloniene og landområdene som hadde blitt tatt fra dem under fredsoppgjøret

- Hvordan forholdt landet ditt seg til München-avtalen?

Det oppstår politisk krise sommeren 1938 på bakgrunn av rikskansler Adolf Hitlers territorielle krav av Sudetenland tilhørende Tsjekkoslovakia. Adolf Hitler truer med invasjon hvis kravene ikke blir etterfulgt av Tsjekkoslovakia. Tsjekkoslovakia er beskyttet gjennom allianser med Sovjet og Frankrike, og for å forhindre en eskalering av konflikten til en ny europeisk storkrig går Storbritannia og Frankrike med på annekteringen gjennom avtalen forhandlet sammen i München med Tyskland og Italia, men Sovjet og Tsjekkoslovakia er ekskludert. Avtalen viser seg verdiløs når Tyskland fortsetter videre ekspansjon innover i Tsjekkoslovakiske territorier. Tysklands nå besittelse av Tsjekkoslovakisk våpenmateriell og industri viser seg verdifullt senere når konflikten ytterligere eskalerer og de invaderer Polen og Frankrike.

- Hva er forholdet til nabolandene dine og hvem er dine allierte?

Tyskland fikk støtten sin hovedsaklig fra alliansen med Japan og Italia, men fikk varierende støtte fra mindre land som marionettestaten Republikken Slovakia, Kongeriket Ungarn, Kongeriket Romania, Keiserriket Bulgaria og Kongeriket Jugoslavia.

Se gjerne landet i lys av SPØKT (sosialt, politisk, økonomisk, kulturelt, teknologisk).

Kilder:

- http://menneskeritid2.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=34789 
- http://historienet.no/samfunn/hva-var-det-forste-og-det-andre-rike 
- https://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten#Tidligere_tyske_omr.C3.A5der_som_endret_sin_tilh.C3.B8righet
- https://no.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisk_republikk
- https://no.wikipedia.org/wiki/Tysklands_historie_(1918%E2%80%931933)
- https://snl.no/Adolf_Hitler
- https://snl.no/konsentrasjonsleir