Wikibøker:Stilmanual (lærebok)

Stilmanualen for lærebøker angir noen krav og anbefalinger til lærebøker. Det vil være forskjellig krav til verket avhengig av hvem man skriver for – omfattende bruk av referanser er f.eks. ikke forventet eller nødvendig i en lærebok for grunnskolen, men helt nødvendig i en lærebok på høyskolenivå. Manualen oppsummerer en del av disse kravene, men vil ikke være helt uttømmende.

Målgruppe rediger

Å definere målgruppen, hvem man skriver for, er svært viktig. Det må også gå klart frem hvem verket er skrevet for, for eksempel i innledningen. Kravene til hvordan man strukturerer innholdet, om man bruker referanser osv. vil påvirkes av hvem som er målgruppen.

Bøker for barneskolen rediger

Noen tips når man skriver bøker for barneskolen er:

 • Bruk enkelt språk, uten fremmedord. Må du bruke et fremmedord må det forklares på en enkel måte.
 • Bruk korte avsnitt. Barn mister lettere tråden i det hvis avsnittene er for lange.
 • Bruk klare illustrasjoner. Det bør være lett å forstå hvorfor man har satt inn et bilde, og lett å forstå hva bildet viser.
 • Ikke bruk referanser og fotnoter. Legg heller inn en litteraturliste på egen side, og forklar ting i teksten hvis det er nødvendig.
 • Bygg opp teksten slik at det er lett å se strukturen.
 • Det er en fordel om det lages enkle oppgaver til teksten.

Bøker for ungdomsskolen rediger

Noen tips når man skriver bøker for ungdomsskolen er:

 • Bruk enkelt språk, med få fremmedord. Ungdomsskoleelever har kommet til det nivået hvor de begynner å lære fremmedord, så de kan gjerne bli introdusert for dem, men de fleste trenger en enkel forklaring på betydningen.
 • Ikke skriv for lange avsnitt. Mange sliter spesielt med å lese på skjerm, noe man må ta hensyn til i en digital lærebok.
 • Bruk klare illustrasjoner. Man kan være litt mer kreativ enn med barneskoleelever, men mange vil ha problemer med å tolke kompliserte illustrasjoner.
 • Ikke bruk referanser og fotnoter. Legg heller inn en litteraturliste på egen side, og forklar ting i teksten hvis det er nødvendig.
 • Bygg opp teksten slik at det er lett å se strukturen.
 • Det er en fordel om det lages oppgaver med varierende vanskelighetsgrad til teksten.

Bøker for videregående skole rediger

Noen tips når man skriver bøker for videregående skole er:

 • Vanlige fremmedord kan gjerne brukes, men mer spesielle fremmedord må forklares.
 • Illustrasjoner kan være mer komplisert enn på lavere nivåer, men det kan være nødvendig å forklare en del.
 • Ikke bruk referanser i teksten, og bruk fotnoter bare der det er helt nødvendig. Forklar heller ting i teksten. Litteraturlisten kan legges på samme side som teksten dersom det er hensiktsmessig, ettersom en del elever på videregående skole vil være interessert i å gå dypere inn i stoffet.
 • Ha en klar struktur, men du står noe friere enn på lavere trinn til å f.eks. blande tematisk og kronologisk organisering av en tekst.
 • Det kan være en fordel å lage oppgaver til teksten.

Bøker for høyskole-/universitetsnivå rediger

 • Husk at selv om man kan forvente at studenter behersker fremmedord, er en lærebok skrevet for at de skal lære om temaet. Det kan derfor være nødvendig å definere visse ord første gang man bruker dem.
 • Bruk relevante illustrasjoner. Mens man på lavere nivåer ofte legger inn illustrasjoner for å bryte opp teksten og gjøre boken mer interessant, bør man her holde seg til illustrasjoner som styrker teksten.
 • Bruk referanser i teksten, og fotnoter der det er nødvendig. Dersom enkelte kilder er felles for mange av kapitlene er det praktisk å bruke en felles litteraturliste på egen side; ellers kan man legge litteraturlisten nederst på hver enkelt side. Litteraturlisten kan også utvides med kommentarer, og man kan lage en egen oversikt over anbefalt videre lesning.
 • Ha en klar struktur, men du står fritt til å bruke flere forskjellige modeller dersom det er hensiktsmessig å gripe stoffet an på ulike måter.