«Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.» - Vegtrafikkloven § 23

Føreren og eieren av bilen har ansvar for at bilen er i forskriftmessig og forsvarlig stand. Hvis et av frontlysene slutter å virke under kjøring, er bilen ennå i forsvarlig stand, men ikke forskriftmessig stand. Man kan da fortsette kjøringen, men må utbedre feilen snarest. Man kan bare kjøre når kjøretøyet er i forsvarlig stand.

Eier av kjøretøyet plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Ansvarlig kjøring

rediger

Det er ikke lov å føre eller å forsøke å føre et kjøretøy når man er i en slik tilstand at man ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte. Alkohol, andre berusende eller bedøvende middel, eller sykdom, tretthet eller andre omstendigheter kan være grunner til at man ikke er skikket til å kjøre på en trygg måte.

Man kan ikke kjøre med større promille en 0,2 eller en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften større enn 0,1 milligram per liter luft.

Føreren er ansvarlig for at passasjerer under 15 år sikres (bilbelte).

Under kjøring skal skal fører alltid ha førerkort med seg. Den som skal få førerett for personbil (klasse B), må være fylt 18 år.

Den som skal få førerkort må:

rediger

- være fylt 18 år
- være edruelig
- ha god vandel
- ha tilstrekkelig syn og førlighet
- nødvendig psykisk og fysisk helse
- ha bestått førerprøve
- ha bestått føreropplæring

Sperrefrist

rediger

Kjøring uten førerkort: 6 måneder
Kjøring uten førerkort der det er forvoldt stor skade: 1 år

Øvingskjøring

rediger

Øvingskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk. Øvingskjøring med motorvogn må ikke finne sted tidligere enn 2 år før det tidspunkt da eleven etter sin alder kan få førerett for vedkommende motorvogngruppe. Man kan ikke få førerett for personbil (klasse B), før man er fylt 18 år. Det betyr at man kan øvelseskjøre for personbil når man er 16 år.

Ved øvingskjøring må man ledsages av en person som har fylt 25 år og har gyldig førerett for klassen, og har hatt slik førerett i minst 5 år.

Obligatorisk opplæring i glattkjøring kan bare gjennomføres på øvingsbaner som er særskilt godkjent av vegdirektoratet.

Nødvendige dokumenter

rediger

Fører må alltid medbringe vognkort (vegtrafikkloven § 17) og førerkort (vtrl § 24). Hvis man øvelseskjører må man medbringe bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs, og gyldig legitimasjon.

Plikter ved trafikkuhell

rediger

Du må stoppe å hjelpe dyr og mennesker som er innlandet i trafikkuhell. Dersom det allerede er nok folk til å hjelpe, skal man forlate stedet for å unngå å stå i veien for hjelpearbeiderne. De som er innblandet i trafikkuhell, har gjensidig plikt til å oppgi navn og adresse. Fører av kjøretøy skal også oppgi eierens navn og adresse.

Hvis trafikkuhellet har medført død eller skade på person (som ikke er ubetydelig) skal politiet snarest mulig bli underrettet om uhellet.